WanprestatieAdvocaatinschakelen-ontslag

Op dagelijkse basis sluit een persoon of een bedrijf een hoop verschillende verbintenissen die vaak tweezijdige consequenties hebben. U levert enkele goederen en de wederpartij betaalt vervolgens het afgesproken bedrag op de manier zoals vooraf is overeengekomen. We spreken van een wanprestatie wanneer een van de personen/bedrijven zijn afspraken niet nakomt en dit aan hem te verwijten is. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de schuldenaar zijn verplichtingen niet kan nakomen. Deze bespreken we hieronder met u. Daarnaast kijken we ook nog naar de vervolgstappen die u als benadeelde kunt nemen tegen de schuldenaar.

Overmacht

Het kan voorkomen dat een persoon of bedrijf niet kan presteren en waarbij dit niet toegerekend kan worden. In deze situaties spreken we van de term overmacht, dat neerkomt op alle omstandigheden waardoor het niet mogelijk is om een product of dienst te leveren. Wat onder het begrip overmacht valt, hangt voor een groot gedeelte af van de aard van de overeenkomst die u heeft opgesteld. Wanneer het om een resultaatgerichte overeenkomst gaat, is er meestal pas sprake van overmacht indien er natuurrampen, oorlogen en terroristische aanslagen plaatsvinden. Als het om een overeenkomst gaat waarbij sprake is van een inspanning, kan contractueel het een en ander worden aangevuld.

problemen met zakenpartnerLaatste waarschuwing

In veel gevallen dient u de schuldenaar nog een laatste kans te geven om alsnog te presteren. U geeft deze persoon schriftelijk aan dat het nog niet heeft gepresteerd en dit binnen een redelijk termijn alsnog moet doen. Deze regel geldt uiteraard niet wanneer in het contract al een fatale termijn is afgesproken. Ook wanneer de dienst op een specifiek tijdstip had moeten plaatsvinden zoals het inhuren van een kok op een nieuwjaarsreceptie. Het bedrijf of de persoon in kwestie is al in verzuim getreden.

Verzuim

Zoals hierboven is gezegd, treedt een schuldenaar na het niet presteren na een redelijk termijn in verzuim. U kunt als schuldeiser een aantal regelingen toepassen die het onrecht zullen verzachten zoals:

  • Alsnog uitvoering in natura vorderen bij de rechter;
  • Geldleningen die u heeft moeten afsluiten zijn opeisbaar;
  • De overeenkomst laten ontbinden;
  • Verplichtingen richting de crediteur/debiteur opschorten.
Letselschade?
  • Advies op maat
  • Direct contact met een specialist
  • 24 uur per dag bereikbaar
  • Volledige juridische ondersteuning
Direct contact?
Wacht niet langer, zoek juridische hulp bij letselschade. Neem contact op
>
AdvocaatInschakelen.nl - Piet Mondriaanlaan 12 - 3812GV - Amersfoort - KvK-Nr: 63672472